DIRECTORS Eugene Wang, Chenchen Lu
PROJECT LEAD Anna Borou Yu
PROJECT MANAGER Jiajian Min
ADMINISTRATION Lorna Desiree Campos
RESEARCH Chenchen Lu, April Peng, Sophie Lei, Muyun Zhou, Ting-Ning Wen, Anna Borou Yu, Tiange Zhou, Xiaoyu Yang, Yanyue Li, Xiangyi Sun, Ziming Su, Icey Lin, Zhining Xia
TECH RESEARCH Anna Borou Yu, Chengan He, Jiashun Wang, Amo Zeng, Betty Wang, Junhua Liu, Angela Shen, Ningjing Tang, Diana Yue, Rachel Ai
SCREENWRIGHT Eugene Wang, Chenchen Lu
CHOREOGRAPHY Anna Borou Yu, Ting-Ning Wen, Yanyue Li, Xiangyi Sun
PERFORMANCE Anna Borou Yu, Ting-Ning Wen, Shuqi Cong, Teng Shi, Shumeng A, Qingyuan Hu, Hansong Wang
VISUAL ARTIST LEAD Curry Sicong Tian
VISUAL ARTISTS Jam Jianyu Mo(3d), Reraner Yetong Xin(3d), Amo Mengying Zeng(3d), Jake Xi Wang(3d), Haofan Liu(3d,TD), Du Ren (3d), Chao Zhou(3d), Erica Yuhan Song(3d)
EDITING Suki Violet Su, Curry Sicong Tian, Anna Borou Yu, Jiajian Min, Yihan Yin, Chenchen Lu, Ziming Su
3D DESIGN Jiajian Min, Wenbo Xiang, Danlei Huang, Yingxuan Ma
VISUAL DESIGN Wanni Xu, Jianyu Zhang, Lily Li, Sijia Chen, Zhifei Xu, Jintong Duan
LIVE ACTION Fletcher Liujiyi Zuo, Jiajian Min, Shuyi Wang, Joseph Weingrad/ Xiuxing Wang
COMPOSITION & SOUND DESIGN Tiange Zhou, Leon Hangfeng Sun
WEBSITE DESIGN Chun Wang, Amo Zeng
PUBLIC PROGRAM Alina Yijia Yang, Elaine Yilin Huang, Sabrina Mingjia Chen
EXHIBITION DESIGN Jiajian Min, Anna Borou Yu
EXHIBITION MANAGEMENT Simone Levine, Jiajian Min
EXHIBITION AV SYSTEM dbpc (Dan and Ben Production Company)
EXHIBITION INSTALLATION DCL (Design Communications Ltd.), EPS Painting and Services
MOTION CAPTURE Beijing TenYoun 3D Technology Co., Ltd, The MIT.nano Immersion Lab, Barnard College Movement Lab
TECH SUPPORT Shujian Yun, Tianlin Yan, Bowei Li
ACADEMIC CONSULTANT Min Shi, Bo Shi
TECH CONSULTANT Huazhe Xu, Zeyu Wang, Renju Li
PRODUCTION CONSULTANT Jeff Grantz, Wenhua Shi, Oliver Radford, Sean Stewart
SPECIAL THANKS
Beijing Dance Academy
Dunhuang Academy
BOE
Shing-Tung Yau, Yingying Wu, Yuting Zhang